Posing on the Prime Meridian

Funny, but people pay to pose on the Prime Meridian at Greenwich, London. I’m told that the place indicated by the metal strips is not even the right place, it is something like 100 metres off target. Only good that I did not have to pay to take this picture.

IMG_7144_LONDON_GREENWICH

Gek, maar mensen betalen om op de Nulmeridiaan in Greenwich, Londen te poseren. Mij vertellen ze dat de plek aangeduid door de metalen stroken zelfs niet juist is. Ze plaatsten die stroken zowat 100 meter naast de nulmeridiaan. Gelukkig dat ik niets moest betalen om deze foto te maken.

Advertenties

Trafalgar Fountain Pose

Two girls were taking turns posing by one of the fountains on Trafalgar Square. They were having great fun amidst a crowd of people. And they allowed me to ‘steal’ a photo for my experiment, this girl was even very pleased to get a slot on my blog.

IMG_0376_LONDON_TRAFALGAR

Twee meisjes poseerden om beurt bij een van de fonteinen op Trafalgar Square. Ze amuseerden zich ten midden de massa. En ik mocht van dit knappe blondje een foto stelen voor mijn experiment, ze vond het zelfs leuk om een slot te krijgen op mijn blog.

People Posing

Sorry that I skipped a couple of days, I was just too busy. And coming at the end of my Glasgow story, I was lost on how to continue. I want to do something about my new professional life, but need to get the photos organised and the story written.

So I was browsing for a theme and decided on doing something on people posing.

People climbing on monument to have their picture taken seems like a good start to me.

IMG_0375_LONDON_TRAFALGAR

Sorry dat ik enkele dagen schrikkelde, ik had het te druk. Na het einde van mijn Glasgow verhaal, was ik een beetje verloren hoe verder te gaan. Ik wil zeker nog iets doen over mijn nieuw beroep, maar ik moet de foto’s georganiseerd krijgen en het verhaal schrijven.

Ik zocht dus naar een thema en besliste iets te doen over mensen die poseren.

En mensen die monumenten beklimmen om hun foto te laten nemen lijkt mij een goed idee.

Joe Mullen

Back to the end of June and our city organised a summer kick-off. My customer Joe Mullen was performing in the Langestraat, the nightlife street of our city. Joe is an Irishman who sings folk. He has an album out. I really enjoyed his singing, great band with skilled musicians.

IMG_6032_JOE-MULLEN

Terug naar het einde van juni wanneer onze stad een summer kick-off organiseerde. Mijn klant Joe Mullen trad op in de Langestraat, de uitgaansstraat in onze stad. Joe is een Ier die folk zingt. Hij heeft zelfs een album uit. Ik genoot van zijn zang, goede band ook met getalenteerde muzikanten.

Glasgow Airport Continued

So we were in Glasgow Airport enjoying a coffee at a window of the whisky bar. Great view of the hills. The little blue aircraft taking of is Scotland’s own Loganair.  They also solve a mystery: what does the haggis look like in the wild. In this case: the fling haggis, unfortunately extinct.

IMG_4017_GLASGOW_AIRPORT

IMG_4041_GLASGOW_LOGANAIR

IMG_4044_GLASGOW_HAGGIS

Wij waren dus in de luchthaven van Glasgow beland en dronken een koffie aan het raam in de whiskybar. Met een mooi zicht op de achterliggende heuvels. Het kleine blauwe vliegtuigje is er eentje van Loganair, Schotland’s eigen luchtvaartmaatschappij. In de bar lossen ze ook een eeuwenoud Schots mysterie op: hoe ziet de haggis er uit. In het bijzonder de vliegende haggis, intussen jammer genoeg uitgeroeid.

Good Collage

As promised two days ago: the correct collage. What makes this one so much better than the previous one, or what did I do wrong before.

The proportions are correct. I had cropped in too closely to the girl on the left, to hide the crowded surroundings. But this made this girl a giant in comparison to the other two girls, where she is, in fact, the smallest of the 3.

Baseline: the feet of the girls are more or less on the same line and they have an equal stroke of street tiles below their feet. In the previous photo the middle girl’s feet were the lowest and she had less space beneath her feet. That contributed to her being the midget of the 3, where she is in fact the tallest girl.

Photo size: so as to get this coherent result, I sized all 3 photos to exactly the same size. This was not the case in the first collage, where the first photo was the thinnest, again contributing to making the smallest girl the giant of the 3.

Much better like this, don’t you think so?

And thanks to the friends who did not comment on the mistakes, but I’m sure some of you saw clearly where I went wrong.

Collage_Style_Mile

Zoals ik twee dagen gelegen beloofde: de verbeterde collage. Wat maakt dit zo veel beter dan de vorige en wat deed ik voordien verkeerd?

De proporties zijn nu correct. De uitsnede van de dame links was te krap. Ik deed dat om de drukte weg te werken. Maar zo werd het meisje een reuzin in vergelijking met de andere meisjes, terwijl ze in realiteit de kleinste van de 3 is.

Baseline: de voeten van de meisjes bevinden zich nu min of meer op dezelfde hoogte in de compositie en elk meisje heef even veel ruimte tussen haar voeten en de onderrand van de foto. In de vorige collage had het middenste meisje het minst ruimte onder haar voeten. Daardoor werd zij het dwergje, terwijl ze in het echt de langste van de 3 is.

De afmetingen van de 3 afgewerkte foto’s zijn gelijk. Dit is niet het geval in de eerste collage, waar de linkse foto de smalste is, wat opnieuw bijdraagt aan het verkeerd proportioneren van het meisje.

Zo is deze collage toch veel beter, vind je niet?

Dank aan de vrienden die de fouten niet becommentarieerden, maar ik weet wel dat sommigen onder jullie duidelijk zagen waar ik de fout ik ging. Maar jullie zijn natuurlijk diplomatisch.

Air Bar

A nice surprise when we got back to Glasgow Airport is that they actually have a whisky bar once you are through to the terminals. We had a while to wait, so we did that with a good coffee. Yes, coffee.

IMG_0244_GLASGOW_AIRPORT

Een leuke verrassing toen wij op de luchthaven waren is dat ze er een whisky café hebben eens je voorbij de controles bent. Wij moesten nog een eindje wachten dus deden wij dat met een lekkere koffie. Jawel, koffie.

De collage van gisteren moet ik nog herwerken, nu even geen tijd genoeg.