Shakespeare

My eldest son Tom & his partner Annelies gave me the complete works of William Shakespeare for my birthday. Heavy reading. Big book with thin pages and small letters. The mug I got some years ago when I visited Stratford upon Avon, the birthplace of the bard. His parental home is still intact.

3737FE1B-FB4A-4E4A-AC38-7740122B2E08

IMG_0626_SHAKESPEARES-HOUSE

Mijn oudste zoon en zijn partner Annelies deden mij de volledige werken van William Shakespeare kado voor mijn verjaardag. Zware lectuur. Groot boek met dunne bladzijden en kleine letters. De mok kocht ik enkele jaren geleden tijdens een bezoek aan Stratford upon Avon, de geboorteplaats van de bard. Zijn ouderlijk huis is nog intact.

Advertenties

Carving

Over a year without a holiday, which is hard for someone like me who likes holidays. So I’m thinking about two summers ago when we were in Cornwall, and I’d like to go back. This carving of a fish I discovered in Trelissick Gardens.

IMG_8677_CORNWALL_TRELISSICK

Intussen een jaar zonder vakantie achter de rug, wat niet gemakkelijk is voor een liefhebber van vakantie zoals ik. Dus denk ik terug aan twee zomers geleden toen wij in Cornwall waren. Ik zou graag terug gaan. Dit houtsnijwerk van een vis ontdekten wij in Trelissick Gardens.

The Man Who Stole Banksy

The work below is not a Banksy, just something I photographed in Shoreditch, London.
I visited the film festival for the first time in Oostende and saw the film in the title of this post. I found it a little stretched, it was more documentary than film. The best part of it is the horrible situation in Betlehem that is made obvious. Shame on humanity.

IMG_1165_LONDON_BRICK-LANE

Het werk hierboven is geen Banksy, ik fotografeerde iets tijdens een wandeling in Shoreditch, Londen.
Ik bezocht dit jaar voor de eerste keer het filmfestival in Oostende en zag de film met de titel van deze post. Ik vond het ietwat langgerekt, het was meer documentaire dan film. De verdienste ervan is dat het de schrijnende situatie in Betlehem aan het licht brengt. Een schade voor het menselijke ras.

Bottled Ship

Just outside of the maritime museum, a reminder of the great seaman’s hobby of botteling model ships.

IMG_7143_LONDON_GREENWICH

Net buiten het maritieme museum in Greenwich, een herinnering aan de leuke zeemanshobby van model scheepjes in flessen te brengen.

H1

I was disgusted and pleased together to find the H1, the mother of maritime timekeeping, in an office environement under the observatory behind a double layer of glass. Hence the poor quality of the photo. Shame on the conservator! On its voyage from India to England this clock lost under 2 seconds. Explaining the need for a H2, H3 and H4.

IMG_7151_LONDON_GREENWICH

Ik was gedegouteerd en blij tegelijk om de H1, de moeder van maritieme tijdsmeting, in een bureauomgeving onder de sterrenwacht te ontdekken. Ze stak achter een dubbele laag glas, wat de slechte kwaliteit van de foto verklaart. Schande! Op haar reis van India naar Engeland verloor deze klok minder dan 2 seconden. Wat de nood aan een H2, H3 en H4 verklaart.

Time

Visiting Greenwich lets you set your watch right, because it is where Greenwich Mean Time comes from. I had read about John Harrison’s efforts to construct clocks that could keep the right time at sea in function of navigation. In the main hall of the museum I found the collossal H2 and H3 clocks, beautiful pieces. The H4, which looks more like a comtemporary clock, without the visibly moving elements was on loan to a museum in the US. But where was the H1?

IMG_7137_LONDON_GREENWICH

IMG_7135_LONDON_GREENWICH

In Greenwich kan je natuurlijk je horloge juist zetten want ze vonden er de Greenwich Mean Time uit. Ik las over John Harrison’s inspanningen om klokken te maken die ter zee de juiste tijd konden houden in functie van navigatie. In de hoofdhal van het museum vond ik deze kolossale H2 en H3 kloppen, prachtige stukken. De H4, die er meer als een hedendaagse klok uitziet, zonder zichtbaar bewegende elementen, was uitgeleend aan een Amerikaans museum. Maar waar vond ik de H1?

Gie Zie Mien Zèèkapiteing

Sorry about the title, but captains at sea make me think of the classic Ostend song by dearly departed Lucy Loes. Though she did not sing about this kind of sea captain.

IMG_7132_LONDON_GREENWICH

Vergeef mij de titel, maar zeekapiteins doen mij denken aan de Oostendse klassieker door Lucy Loes zaliger. Alhoewel zij niet over dit soort zeekapiteins zong.