The whole of the Mural

I tried to get an impression of the whole of the mural. It is very long, so impossible to get it all in one shot.

Ik probeerde een volledige indruk van het muurschilderij te krijgen. Het is erg lang, dus onmogelijk om in een shot te krijgen.

Grand Orrey

Yes, I have my photo editing and management tools back on the PC.

This orrey is a mechanical model of the solar system. John Fulton toured Britain between 1830 and 1840 with this mechanically working model. It has 200 moving parts and every piece was hand cut by John Fulton. He was not a scientist, but a shoemaker who left school aged 13. He used all of his precious spare time to study astronomy.

Eindelijk, mijn fotobewerkings- en beheerssoftware staat terug op mijn PC.

Dit planetarium is een mechanisch model van ons zonnestelsel. John Fulton toerde Brittannië tussen 1830 en 1840 met dit mechanisch werkend model. Het telt 200 bewegende delen en elk stuk werd met de hand gesneden door Joh Fulton. Hij was geen wetenschapper, maar en schoenmaker die op 13-jarige leeftijd de school verliet. Hij gebruikte al zijn kostbare vrije tijd om sterrenkunde te studeren.

The Coronation of the Blessed Virgin

The church has alwas been a good sponsor for art. This stained glass window is one of the finest examples of the work of Irish Arts and Crafts designer Harry Clarke, who lived from 1889-1931.
The window was commissioned by the Sisters of Notre Dame de Namur for the chapel of their teaching convent in Dowanhill, Glasgow. It depicts the Coronation of the Blessed Virgin as Queen of Heaven by Christ surrounded by angels and saints.
The window was commissioned to mark the 25th anniversary of the founding of the convent. It also commemorates all those who died in World War I.

IMG_3649_GLASGOW_KELVINGROVE

De kerk is altijd al een goede sponsor van kunst geweest. Dit brandglazen venster is een van de mooiste voorbeelden van het werk van de Ierse ontwerper Harry Clarke, 1889-1931.
De opdracht hiervoor kwam van de Zusters van Notre Dame de Namur voor de kapel van hun kloosterschool in Dowanhill, Glasgow. Het toont de kroning van de Gezegende Maagd tot koningin van de hemel door Christus, omringd door engelen en heiligen.
De opdracht kaderde in de 25e verjaardag van de stichting van het klooster. Het herdenkt ook de gesneuvelden van Wereldoorlog I.

Edwardian Carefreeness

The Spring Tide of Life – 1903 – Bronze by Robert Colton.
In the Edwardian age sculptures of carefree children in a natural setting were very popular. These children are gazing as if into a carefree future, perched on the crest of a wave.

IMG_3647_GLASGOW_KELVINGROVE

De Hoogtij van het Leven – 1903 – brons door Robert Colton.
In het Edwardiaanse tijdperk waren sculpturen van kinderen in een natuurlijke omgeving heel populair. Deze kinderen staren als het ware een zorgeloze toekomst tegemoet, rustend op de top van een golf.

Art in Many Forms and Aspects

Het Kelvingrove Museum toont kunst in al haar vormen en invalshoeken. Dit verfijnde beeldhouwwerk in marmer werd rond 1929 door Richard Garbe gemaakt. Hij concentreerde zich vooral op het ontwikkelen van zijn vakmanschap dan op innoveren. Daar valt wat voor te zeggen, zeker wanneer je dit mooie werk ‘The Little Mantilla’ ziet.

IMG_3640_GLASGOW_KELVINGROVE

The Kelvingrove Museum shows art in all her forms and aspects. This fine sculpture in marble was realised in 1929 by Richard Garbe. He concentrated mainly on developing his own skills instead of wanting to innovate. There is a lot to say for that, certainly when you admire this lovely ‘The Little Mantilla’.

Electrostatic Generator

X-rays were discovered in 1895 by the German scientist Wilhelm Röntgen. X-rays are a form of electromagnetic radiation. What you see is the Wimshurst machine, a generator used to create static electricity of high voltage. Two discs rotate in opposite directions and generate a charge which is collected and conducted to output terminals. Röntgen sent news of his discovery to Lord Kelvin (second photo) who was one of the leading professors at Glasgow University. His associate, Dr John MacIntyre (1857-1928) became one of the earliest and most successful practitioners of the new diagnostic and treatment possibilities of X-rays.

My youngest boy is currently studying industrial sciences – energy at Prague university. I hope this post can inspire him.

IMG_3570_GLASGOW_UNIVERSITY

IMG_3578_GLASGOW_UNIVERSITY

IMG_3577_GLASGOW_UNIVERSITY

Röntgen stralen werden in 1895 door de Duitse wetenschapper Wilhelm Röntgen uitgevonden. Het is een vorm van elektromagnetische straling. De eerste foto toont de Wimhurst machine, een generator die gebruikt werd om statische elektriciteit met hoge voltage te genereren. De twee schijven roteren in omgekeerde richting en genereren zo stroom die naar eindpunten geleid wordt. Röntgen informeerde Lord Kelvin (tweede fofo) die een van de leidende professoren was aan de universiteit van Glasgow. Zijn collega, Dr John MacIntyre (1857-1928) werd een van de vroegste en meest succesvolle beoefenaars van de nieuwe mogelijkheden qua diagnostiek en behandeling met gebruik van Röntgen stralen.

Mijn jongste zoon studeert momenteel industriële wetenschappen – energie aan de universiteit van Praag. Ik hoop dat deze post inspirerend werkt.

Inked Girl

For my fifth B&W photo I went looking for a person. I came upon this inked girl I had photographed on the streets of Glasgow. This is another example where I feel that a lot is lost in the conversion. But maybe my conversion technique is not that good. I’ll have to work on it, because I have a B&W assignment coming up later this month.

IMG_3713_GLASGOW_INKED_B&W.jpg

IMG_3713_GLASGOW_INKED_COLOUR.jpg

Voor mijn vijfde wit/zwart foto ging ik op zoek naar een persoon. Ik stootte op deze foto van een meisje met tattoos. Ik nam deze foto in Glasgow. Lijkt mij opnieuw een voorbeeld waar er veel verloren gaat in de conversie. Of misschien gebruik ik niet de juiste techniek. Ik ga daar moeten op werken want later deze maand heb ik een opdracht waarbij ik wit/zwart foto’s moet opleveren.

The North of Skye

The northen end of Skye offers beautiful rough sceneries, well worth taking your time to drive, or even better: walk. I’m pretty sure I want to go back there one day and take much more time.
IMG_0866_NORTH-SKYE
Het noorderlijke gedeelte van het eiland Skye heeft prachtige ruwe landschappen te bieden. Je moet de tijd uittrekken om te genieten, bewust rijden of nog beter: wandelen. Ik ben er zeker van dat ik ooit eens wil teruggaan en veel meer de tijd nemen dat ik nu deed.

Portree

Portree is the capital of Skye. Skye is the biggest island of the Inner Hebrides. Skye is the second largest island surrounding the Scottisch mainland, it has an area of about 1700 square kilometres and coincidentally Portree counts 1700 inhabitants. Here you see the pier with its multi coloured little restaurants. It is a great place for seafood, you eat what they’ve caught.
IMG_0774_PORTREE
Portree is de hoofdstad van Skye. Skye is het grootste eiland van de Binnen-Hebriden en het tweede grootste eiland van Schotland met een oppervlakte van ongeveer 1700 vierkante kilometers. Portree telt toevallig ook 1700 inwoners.
Hier zie je de pier met de bonte kleine restaurantjes. Het is dé plek voor vis en zeevruchten, je eet er wat ze gevangen hebben.