Canisha

Leaving the beach after my walk with Vinyl, I noticed that Radio 2 had set up camp on the seafront. I strolled to have a look and was attracted by the set-up by Canisha, a non profit organisation that raises and provides help dogs.

I stayed for a demonstration and was impressed by it.

Here the dog is helping its owner to undress. To save the girl embarassment this was limited to a glove. But the dog does help in removing trousers, jumpers and so on. And it does this very expertly so as not to hurt the owner.

Canisha1_web

Toen ik deze morgen het strand verliet na de wandeling met Vinyl, zag ik dat Radio 2 kamp opgeslagen had op de Zeedijk. Ik ging een blikje werpen en werd aangetrokken door Canisha, een VZW die hulphonden opvoedt en opvolgt.

Ik bleef kijken naar een demonstratie en was onder de indruk.

Hier helpt de hond met het uitkleden. Om het meisje niet in verlegenheid te brengen wordt de oefening hier beperkt tot een handschoen. Maar in de praktijk helpt de hond met het uittrekken van broeken, truien en zo meer. En ze doet het heel voorzichtig om de eigenaar niet te kwetsen.

RIP Gerda

A while ago a dedicated a post to the loss of my friend Patrick Henno. This set me thinking that I never did the same back in April when Gerda was taken from us just as sudden.

I think it is because somehow we were too close and I was too touched by her sudden death. We’d known each other a long time and Gerda had always been very supportive, there were times when we communicated on a daily basis.

So I would like to thank her for what she meant to me, I will remain her friend for ever. Haven’t been in touch with Guido since she passed away, but my warm feelings towards him remain.

IMG_2918_GERDA&VINYL

Een tijdje terug postte ik naar aanleiding van de afscheid van mijn vriend Patrick Henno. Dit deed mij denken dat ik niets deed wanneer Gerda ons even plots verliet in april.

Ik denk dat dit komt doordat Gerda en ik te close waren en ik diep geraakt werd door haar plotse overlijden. Wij kenden elkaar al heel lang en Gerda heeft mij altijd gesteund, er waren tijden wanneer wij dagelijks met elkaar communiceerden.

Dus ik wil haar bedanken voor wat ze voor mij betekend heeft, ik blijf eeuwig haar vriend.
Met Guido heb ik geen contact meer gehad sinds Gerda ons verliet, maar mijn warme gevoelens voor hem blijven.

Queen’s Chapel

Quickly do something to counter the claim that I only ever take pictures of young women. This minister was posing outside of his Chapel before starting mass. Trying to attract some extra followers. The Queen’s Chapel, Saint James Park, London.

IMG_6323_LONDON_QUEENS-CHAPEL

Snel iets doen om de bewering dat ik alleen foto’s van jonge vrouwen maak te counteren. Deze priester poseerde aan de ingang van zijn kapel vooraleer de viering aan te vangen. Hij probeerde nog wat extra volgers aan te trekken. De kapel van de koningin, Saint James Park, Londen.

Nelson

This pretty girl is not a model, she just wanted her picture taken with the statue of Nelson Mandella on Parliament Square in London. I tried to get her without anyone in the background but had to give up. It was just too busy and a lot of people were sitting about everywhere. Could not stay there all day and she could not pose all day. Way too hot (the day).

IMG_6178_LONDON_PARLIAMENT-SQUARE

Dit mooie meisje is geen model, zij wou alleen haar foto met het beeld van Nelson Mandella op Parliament Square in Londen. Ik probeerde een foto te maken met niemand in de achtergrond, maar moest dat opgeven. Het was er te druk en veel mensen zaten ergens neer om uit te rusten. Ik kon er ook niet langer blijven wachten. Veel te heet (de dag).

Food Pose

I wanted to make the pose more interesting and found that this young woman had very slim nicely shaped arms. I’m quite pleased with the result, it looks really natural. She was not stressed at all.

IMG_0567_LONDON_FOOD-GIRL

Ik wou de pose interessanter maken en vond dat deze jonge vrouw mooi gevormde slanke armen heeft. Ik ben tevreden over het resultaat, het ziet er helemaal niet geforceerd uit. Het meisje was ook helemaal niet gestresst.

Postman’s Park

This girl in Postman’s Park in London is doing her best to make it look as if she is not posing for the photo. But I think her posture and body language betrays her. Funny, but she was a bit stressed. Cannot imagine why, I’m such a sweet photographer.

IMG_0643_LONDON_POSTMANS-PARK

Dit meisje in Postman’s Park in Londen doet haar best om niet te verraden dat ze poseert. Maar ik denk dat haar houding en haar lichaamstaal haar verraden. Grappig, ze had last van stress. Ik kan mij niet inbeelden waarom, ik ben zo’n lieve fotograaf.

Holland Park

They need to pose with something special to fit in the series according to MizzD.
I took the previous photo at the top of the Rockefeller building in New York City, 259 metres high.
This picture is more down to earth, in Holland Park in Kensington, London, to be exact. The girls were having fun taking pictures of each other with the ‘Walking Man’.

IMG_4830_LONDON_HOLLAND-PARK-ART

Het poseren moet bij iets speciaals zijn om in de reeks te passen volgens MizzD.
De vorige foto nam ik boven op het Rockefeller gebouw in New York City, 259 meter hoog.
Deze hier is meer ‘back down to earth’, in Holland Park in Kensington, Londen, om precies te zijn. De meisjes amuseerden zich foto’s nemend van zichzelf met de ‘Walking Man’.

Posing with a bit of make-up

I was not the one who asked for the make-up. You see I was just invited to take 2 foto’s in this shoot where another photographer had the lead. I cannot tell you what it was about, I promised not to reveal the goal of the photoshoot of the identity of model and photographer. But I don’t mind, I think that a little mystery adds to the story. This was taken on the top of Primrose Hill in London.

IMG_6936_LONDON_MODEL

Ik vroeg niet om deze make-up. Ik mocht 2 foto’s maken in deze shoot waar een andere fotograaf de leiding had. Ik mag ook niet onthullen waarover de shoot ging, ik beloofde daarover niets vrij te geven, evenmin de identiteit van het model of de fotograaf. Maar ik hou wel van een beetje mysterie, het voegt iets toe aan het verhaal. Ik maakte deze foto bovenop Primrose Hill in Londen.